Oto niektóre z naszych realizacji:


2016

- Budowa wodociągów Masłowice, Urbanice

- Budowa kolektora komunalnego wód deszczowych z terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Wieluniu - etap III

- Budowa ulicy I. Potockiego w Wieluniu KD

- Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Potockiego

- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Spacerowej i ul. Polnej w Opatowie 

- Budowa sieci ks. z przyłaczami w miejscowości Czarnożyły-Belców

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mnichowice

- Budowa wodociągu - Wieluń ul.Potockiego

- Dobudowa kanalizacji sanitarnej-Wieluń, ul.Żeromskiego

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Terenowej w Warcie

- Utwardzenie nawierzchni alejki głównej na terenie lasku miejskiego w Wieluniu 

- Przebudowa drogi Wieluń ul. Staszica, Chopina - roboty rozbiórkowe

 

2015

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osjakowie

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w ulicy Szpitalnej w Osjakowie - etap III

- Budowa kolektora komunalnego wód deszczowych z terenów przemysłowych przy ulicy Fabrycznej w Wieluniu

- Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Turów

- Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście

- Dobudowa wodociągu Dąbrowa, ul. Torowa-Kolejowa

2014

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice

- Przebudowa - rozbudowę przepompowni ścieków przy ul. Warszawskiej . Zadnie realizowane w ramach wniosku o dofinansowanie pn. Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice, poprzez budowę instalacji zasilania awaryjnego oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach oraz przebudowę - rozbudowę przepompowni ścieków przy ul. Warszawskiej

- Budowa drogi Wieluń, ul. Matejki

- Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa, ul. Dworska

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rychłocice

2013

- Budowa kolektora komunalnego wód deszczowych z terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Wieluniu - etap I

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bralinie.

- Budowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieluń

Zadanie 1 - Dobudowa wodociągu we wsi Olewin

Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Młodzieżowa

Zadanie 3 - Budowa wodociągu - Wieluń, ul. Błońska

Zadanie 4 - Budowa wodociągu - Wieluń, ul. Stodolniana

2012

- Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ruda, gm. Wieluń

- Budowa infrastruktury komunalnej na terenach miejskich gminy Wieluń - Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Częstochowska

- Budowa infrastruktury komunalnej na terenach wiejskich gminy Wieluń - Zadanie 3: Budowa wodociągu - Gaszyn ul. Strumykowa

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Bieniądzice

- Budowa hydroforni kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowy Świat w gminie Wieluń

Przed 2012

- Remont Kanału Wieluńskiego i przepustu w Bieniądzicach.

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko (Mokrsko-Piekło, Mokrsko-Przemysłowa, Mokrsko-Kościół)

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Łagiewniki- Czarnożyły.

- Budowę wodociągu - Wieluń, ul. Warszawska

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi oraz przepompownią ścieków w miejscowości Mokrsko-Kolonia cześć A .

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rudlice i Ostrówek.

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Reformackiej w Wieluniu.

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Sejmu Czteroletniego w Wieluniu.

- Dobudowa kanalizacji ściekowej w ul. Wolności w Dąbrowie gm. Wieluń

- Budowa sieci wodociągowej w gminie Osjaków: część 1 - Drobnice, Raduczyce, Raducki Folwark, Kolonia Raducka: część 8 - Huta Czerniczka; część - 9 - Piskornik Czernicki

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi, przepompowniami ścieków w miejscowości Opojowice - Staw - I etap miejscowości Opojowice

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi, przepompowniami ścieków w miejscowości Opojowice-Staw - II etap miejscowość Staw

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy POW w Wieluniu

- Przebudowa sieci wodociągowej w Rudzie, ul. 18-go Stycznia i ul. Leśna gmina Wieluń